Zorg & Welzijn
Met Noord Holland Zorg

Toegankelijke zorg voor iedereen.

Zorg & Welzijn met NH Zorg

De beste zorg staat aan uw zijde...

Begeleiding

Passende hulp bij u thuis

Mantelzorg


Ondersteuning

Voorkom overbelasting.

Huishoudelijke hulp

Een schoon en opgeruimd huis

Particuliere Thuiszorg

Méér dan u krijgt vergoed

Over NH Zorg

NH Zorg is  een multiculturele thuiszorgorganisatie in Noord-Holland die zich richt op professionele zorg in de vertrouwde omgeving van de klant. Wij bieden thuiszorg aan op maat. Van intensieve verzorging tot huishoudelijke ondersteuning, wij passen onze zorg altijd aan op uw wensen.

NH-Zorg biedt thuiszorg aan voor iedereen in Noord-Holland die het nodig heeft. Afkomst, religie en levenswijze speelt voor ons geen rol. Onze medewerkers zijn altijd betrokken, betrouwbaar en professioneel met onze klanten.

Gevestigd in Zaandam maar bieden zorg aan door heel Noord Holland!

Zie hieronder onze algemene voorwaarden, privacyverklaringen enz.

Vergewisplicht

De vergewisplicht is een nieuw onderdeel dat is opgenomen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. ‘Vergewissen’ betekent letterlijk verzekeren. Als wij van Noord Holland Zorg personeel aannemen, gaan wij eerst onderzoeken of deze medewerker gevaar vormt voor cliënten. Wat wij verder onderzoeken alvorens wij een medwerker aanemen, is of het functioneren in het verleden, het verlenen van goede zorg op geen enkele manier in de weg staat. Wij als zorgverleners van Noord Holland Zorg zijn daarom verplicht om het arbeidsverleden te controleren van elke medewerker.

Vrijheidsbeperkende maatregelen Bij psychogeriatrische cliënten kan het voorkomen dat vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast als onderdeel van het zorg(leef)plan. Er is geen sprake van noodsituaties of dwangbehandeling. Motief voor het toepassen is het afwenden of voorkomen van (ernstig) gevaar of risico.

Wij van Noord Holland Zorg kunnen de vrijheden van een gedwongen opgenomen cliënt alleen beperken:

-Om te voorkomen dat de gezondheid van de cliënt ernstig in gevaar komt.

-Om te voorkomen dat de cliënt iets strafbaars doet.

-Om de orde in het ziekenhuis te bewaren.

Daarbij moet de cliënt zo min mogelijk belast worden. Als een cliënt bijvoorbeeld niet alleen naar buiten mag, kunnen er vaste tijden afgesproken worden waarop de cliënt met een begeleider naar buiten gaat. Wij van Noord Holland Zorg moeten ons dan wel aan die afspraken houden, of de cliënt op tijd informeren als het niet lukt.

Wij willen graag dat cliënten aan wie Oranjestad Zorgbureau zorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met plezier hun werk doen. De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat, is hiervoor doorslaggevend. Oranjestad Zorgbureau wil dat deze gedragscode meer is dan een papieren tijger. Daarom wordt deze gedragscode ook op de website gezet, zodat deze bekend is bij onze cliënten en samenwerkingspartners.

Daarnaast zal aan de medewerkers en cliënten van Oranjestad Zorgbureau een exemplaar van de gedragscode worden uitgereikt. Alle medewerkers, cliënten en samenwerkingspartners dienen zich aan deze gedragscode te houden in hun relatie met of namens de organisatie. Wanneer er situaties ontstaan waarbij er meningsverschillen zijn over de normen en waarden, die in deze gedragscode vermeld staan, kunnen deze altijd besproken worden met de direct leidinggevende.

De doelen van deze gedragscode zijn:

• Het goede imago van onze organisatie bewaken en behouden.

• Het gezien worden als een goede werkgever.

Het beschermen van de werknemer. Het bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie, discriminatie in de

algemene zin, (seksuele) intimidatie.

Hierbij komen de volgende uitgangspunten naar voren: 

Integriteit Respect Loyaliteit.

Status

Deze gedragscode is uitgewerkt op basis van een aantal wettelijke bepalingen. De gedragscode is uitgewerkt op basis van een aantal wettelijke bepalingen. De code ontleent hieraan een wettelijke status. De regels die hier in deze gedragscode beschreven staan, zijn gebaseerd op de CAO-WT, de Arbowet, artikelen uit het Burgerlijk Wetboek en de artikelen uit het Wetboek van Strafrecht.

Reikwijdte

Deze gedragscode is bedoeld voor alle medewerkers, stagiaires, cliënten en samenwerkingspartijen. Voor alle partijen is deze gedragscode toegankelijk.

Gedragscode Respect en gelijkwaardigheid; Oranjestad Zorgbureau vindt het belangrijk dat haar cliënten hun leven zoveel mogelijk op een door hen gewenste manier vorm kunnen geven. De medewerkers zullen de cliënten vanuit hun deskundigheid daarbij ondersteunen. Samen wordt zoveel mogelijk gestreefd naar overeenstemming met respect voor de keuzes die daarbij worden gemaakt.

werken is de opricors en cliënten. Had Zorgbureau

Vraaggericht en belevingsgericht werken is dé opdracht van onze medewerkers, elke dag opnieuw. Dit geldt niet alleen voor het contact tussen medewerkers en cliënten. Het is ook richtinggevend voor het contact tussen medewerkers onderling en anderen met wie Oranjestad Zorgbureau een relatie onderhoudt.

Deze werkwijze wordt regelmatig besproken tijdens het teamoverleg. Dit onderwerp komt aan de orde in opleidingen en cursussen. Tijdens de evaluatie- en functioneringsgesprekken wordt gekeken of het naar behoren wordt nagestreefd en of daar verbetering nodig is.

Vraaggericht en belevingsgericht werken is typerend voor Oranjestad Zorgbureau. Er is dan veel mogelijk, ook in de wijze waarop er met elkaar wordt omgegaan. Echter, elke vrijheid heeft zijn grenzen. Dat geldt ook voor omgangsvormen. Als iemand zich niet houdt aan deze regels, dan kunnen maatregelen worden genomen. Dit zou in uitzonderlijke situaties zelfs kunnen leiden tot

ontslag (medewerker) of beëindiging van de zorgovereenkomst (cliënt).

Om misverstanden te voorkomen en om te laten zien dat Oranjestad Zorgbureau hecht aan bepaalde normen en waarden, volgt onderstaand een beschrijving van hetgeen uitdrukkelijk verboden is. Met deze richtlijnen worden de grenzen van toelaat gedrag aangegeven.

Discriminatie Elke vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Intimidatie Schelden, discriminerende taal uiten of met grote stemverheffing spreken, is verboden. Ook lichamelijke uitingen zoals het zich groot maken, het hinderlijk in de weg lopen of achtervolgen wordt niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor het uiten van bedreigingen. Verder is handtastelijkheid verboden, evenals het lastig vallen. In dit verband kan gedacht worden aan het voortdurend telefoneren, of het bovenmatig sturen van sms’jes of e-mails.

Seksuele intimidatie Elke ongewenste seksueel-getinte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn en dat door degene(n), die hiermee wordt/worden geconfronteerd als ongewenst en onplezierig wordt ervaren, is verboden.

Belangenverstrengeling Elke handeling die vermenging van zakelijke- en privébelangen ka veroorzaken, dient vermeden te worden om belangenverstrengeling te voorkomen. Deze regel houdt in dat, zonder persoonlijk belang, betrouwbaar en professioneel moet worden gehandeld.

Diefstal

• In geval van diefstal van bedrijfseigendommen of eigendommen van cliënten dient er melding

te worden gedaan bij de direct leidinggevende.

Er wordt aangifte gedaan en er volgt een politieonderzoek.

• Tijdens het onderzoek wordt een medewerker op non-actief gezet, in eerste instantie voor de

duur van drie weken. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal bepaald worden welke maatregelen worden genomen.

Kleding

Tijdens het werk bij Oranjestad Zorgbureau zijn er kledingvoorschriften waaraan de medewerkers moeten voldoen. Je bent het visitekaartje van het bedrijf. Tijdens het werk is het niet toegestaan aanstootgevende kleding te dragen. Aanstootgevende piercings en tatoeages dienen te zijn verstopt onder de kleding. Van medewerkers wordt verwacht dat zij zich kleden, passend en representatief voor de functie. Dat houdt in dat men schone en niet versleten kleding draagt.

Overige gedragsregels Verder gelden voor medewerkers als zij bij cliënten werkzaam zijn de volgende gedragsregels:

• Het is verboden te roken.

• Het is verboden drugs mee te nemen of te gebruiken.

• Met een slag-, steek-, of vuurwapen of alles wat als zodanig kan dienen, mag de woning van

een cliënt niet worden betreden.

Gedragscode Verantwoordelijke: Directie

Cliënten Wanneer een medewerker van Oranjestad Zorgbureau bij of door een cliënt wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, agressie of een andere vorm van intimidatie heeft hij/zij het recht de werkzaamheden bij deze cliënt onmiddellijk te onderbreken zonder dat dit een dringende reden voor ontslag in de zin van artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek oplevert.

Tevens dient dit, wanneer hier sprake van is, te worden gemeld bij de direct leidinggevende. De medewerker heeft het recht om opnieuw plaatsing bij de betrokken cliënt te weigeren, wanneer melding is gemaakt van één van bovenstaande punten.

Tot slot Dit document gaat over gedrag, over normen en waarden en over maatregelen die genomen kunnen worden. Gelukkig is er zelden sprake van ontoelaatbaar gedrag. Het gaat om uitzonderlijke situaties. Niettemin vindt Oranjestad Zorgbureau het van belang hierover duidelijk te zijn met het oog op de veiligheid van cliënten, hun relaties en medewerkers. Laten we vraaggericht en respectvol met elkaar omgaan. Dan is er heel veel mogelijk.

Klachten of uiting van ongenoegen

Het kan zijn dat u als cliënt niet tevreden bent over de zorg of ondersteuning die u ontvangt. Ook kan het voorkomen dat er zich een gebeurtenis voordoet waar u niet tevreden over bent en dit wilt bespreken of hier een melding van wilt maken.

Wat is een klacht precies?

Een klacht is een uiting van onvrede over de zorg, de ondersteuning, de dienstverlening of de personen/zorgverleners waar u als cliënt mee te maken heeft. De zaken lopen anders dan verwacht, u kunt zich onheus bejegend voelen.

Hoe en waar kunt u een dient klacht of uiting van ongenoegen indienen?

Uw klacht of uiting van ongenoegen kan persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of via e-mail worden geuit. Om zo dichtbij en zo snel mogelijk samen tot een tevreden oplossing te komen kunt u zich in de eerste plaats direct tot de zorgverlener of de zorg(meldings)coördinator van het wijkteam wenden. Een klacht of uiting van ongenoegen kunt u indienen via een mail naar info@nhzorg.nl.

De privacywet’ is de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit is een algemene wet die van toepassing is op alle ‘Verantwoordelijken’ die (persoons)gegevens verwerken, waarvan een deel zorggegevens zijn. Specifieke privacyregels die voor persoonsgegevens in de zorg gelden, lopen door alle zorgwetten en zorgthema’s heen.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen dan meer verplichtingen.

Wij als Noord Holland Zorg beschikken over gegevens van onze patiënten en cliënten en soms zijn die gegevens bijzonder gevoelig. Privacy is dan ook een onderwerp waar wij als zorginstelling Noord Holland Zorg mee te maken krijgen, of zij nu zelfstandig als vrijgevestigde, verenigd in een groepspraktijk of zorggroep of werkzaam in een instelling zijn, welk beroep zij ook beoefenen. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voorheen Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) genoemd, in werking getreden. Dit is een belangrijke wet voor de privacy in de zorg.

Noord Holland Zorg houd rekening met het beschermen van uw privacy gevoelige medische cliënt gegevens. Beschermen van persoonsgegens daar staan wij Noord Holland Zorg 100 % garant voor.

Wij als zorginstelling Noord Holland Zorg vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten.

Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we transparante uitsluitingscriteria.

Uitgesloten zijn zorgvragers:

Met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de

aanwezige reguliere begeleiding;

Die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;

Die andere cliënten of medewerkers discrimineren;

Met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;

Met wegloopgedrag;

Die suïcidaal gedrag vertonen;

Met claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in de

woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen;

Met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie.

Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht;

Met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen;

Met actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;

Met psychoses;

Met agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep;

Die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang);

Met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.

Geweld:

Als zorgprofessional worden zorgverleners regelmatig geconfronteerd met grensoverschrijdend en agressief gedrag, zowel van cliënten als van familieleden en mantelzorgers. Soms wordt agressie ingezet om een snellere behandeling af te dwingen, maar vaak komt agressie voort uit onmacht of frustratie, of past het bij het ziektebeeld. Of het nu gaat om schelden, bedreigen, intimideren of slaan, agressie heeft een enorme impact op u als slachtoffer en op de zorgverleners en mag nooit worden getolereerd.

Dat patiënten soms ongewenst gedrag vertonen, is op zich niet heel raar. Sommige mensen zijn in de war door hun ziekte. Maar ook patiënten die dat niet zijn, kunnen moeite hebben zich te beheersen. Ze zijn afhankelijk van een ander, en als ze bang of moe zijn of pijn hebben, is dat soms lastig te accepteren. Bovendien moeten ze vaak lang en veel wachten. Door al die zaken bij elkaar gaat de rek er soms snel uit.

Vaak wordt gedacht dat agressie toeneemt als je er wat van zegt. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Alleen moet je wel weten met wat voor agressie je te maken hebt: frustratie-agressie of intimidatie-agressie. Dat bepaalt namelijk hoe je ermee om moet gaan.

Mensen kunnen agressief worden uit frustratie omdat ze bijvoorbeeld te lang moeten wachten of geen doorverwijzing krijgen. Die agressie uit zich in gescheld en veel lawaai, maar escaleert zelden in fysiek geweld. Frustratie-agressie los je het beste op door op de inhoud in te gaan. Onze zorgverleners begrijpen dit en weten hoe zij hiermee moeten omgaan. Zij laten mensen hun verhaal doen.

Verder tonen zij begrip: ‘Ik begrijp dat u lang wacht op de arts en kan me voorstellen dat u daarvan baalt.’ Luisteren, samenvatten en doorvragen. LSD.Hierdoor voelt u zich als patient ook begrepen

Patiënten die agressief zijn op een intimiderende manier, zíjn daarentegen al rustig. Zij zeggen bijvoorbeeld op een heel rustige toon dat ze wel weten hoe laat de verpleegkundige klaar is met haar werk of waar haar kinderen op school zitten. Ze kijken hoe ze reageert, zoeken waar de pijn zit en gaan dáár op door. Zo proberen ze iets gedaan te krijgen wat de verpleegkundige niet wil of mag doen. Bij intimidatie moet je juist níet op de inhoud ingaan, omdat dat in feite een beloning is voor de dader. Bij intimidatie moet je maar één ding doen: grenzen stellen.

Volgens sommige deskundigen zal agressie in de zorg nooit helemaal verdwijnen. De vraag is dus niet hoe je agressie voorkomt, wel hoe je met dat intimiderende en agressieve gedrag omgaat.

Onze zorgverleners van Noord Holland Zorg worden intern opgeleid om hier mee om te kunnen gaan.Zo weet u in ieder geval dat als er zo een situatie voorkomt bij onze zorgverleners dat zijn hier proffesioneel mee om kunnen gaan.

Heeft u een vraag?

Neem contact op

+31 75-204 06 80